2012 - Venus Transit (Maui) - kodama

Ferns at Hosmer Grove near the Haleakala park entrance (6800 ft. elevation)

047P6041333